PLAYER

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

선수단

Home  >  PLAYER  >  선수단

통산기록

출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점 자책
10 0 0 1 15 0 0 0 0

시즌별

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
K리그 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
K리그 2021 8 0 0 0 12 0 0 0
K리그 2022 2 0 0 1 3 0 0 0

경기별

일시 대회 출장 교체 득점 도움 파울 오프사이드 슈팅 PK 경고 퇴장 실점 자책
05.22 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
06.05 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
06.12 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
07.31 교체출장 0 0 1/2 0 1/1 0/0 0 0 0 0
08.07 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.16 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0