PLAYER

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

선수단

Home  >  PLAYER  >  선수단

통산기록

출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점 자책
105 17 9 133 193 15 0 0 0

시즌별

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
K리그 2021 33 3 3 52 60 3 0 0
K리그 2022 30 7 2 42 62 7 0 0
K리그 2023 5 0 1 0 5 0 0 0

경기별

일시 대회 출장 교체 득점 도움 파울 오프사이드 슈팅 PK 경고 퇴장 실점 자책
03.01 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
03.11 교체출장 0 1 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
03.19 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
07.01 교체출장 0 0 0/2 0 0/0 0/0 0 0 0 0
07.16 교체출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0