PLAYER

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

선수단

Home  >  PLAYER  >  선수단

통산기록

출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점 자책
199 10 25 153 619 50 1 0 0

시즌별

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
K리그 2013 31 2 6 40 121 9 0 0
K리그 2019 33 2 7 27 105 6 1 0
K리그 2020 19 1 1 10 48 6 0 0
K리그 2021 6 0 0 3 10 1 0 0
K리그 2022 29 0 2 11 63 7 0 0
K리그 2023 3 0 0 0 7 0 0 0

경기별

일시 대회 출장 교체 득점 도움 파울 오프사이드 슈팅 PK 경고 퇴장 실점 자책
03.01 교체출장 0 0 2/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
03.11 출장 0 0 3/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
03.19 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.05 교체출장 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0