PLAYER

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

선수단

Home  >  PLAYER  >  선수단

통산기록

출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점 자책

시즌별

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
K리그 2019 30 2 4 23 76 1 0 0
K리그 2020 4 0 0 1 10 1 0 0

경기별

일시 대회 출장 교체 득점 도움 파울 업사이드 슈팅 PK 경고 퇴장 실점 자책
05.10 K리그1 2020 교체출장 0 0 1/2 0 0/0 0/0 0 0 0 0
05.16 K리그1 2020 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
05.30 K리그1 2020 교체출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 1 0 0 0
06.17 K리그1 2020 출장 0 0 1/4 0 1/0 0/0 0 0 0 0
06.21 K리그1 2020 출장 0 0 1/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0