PLAYER

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

선수단

Home  >  PLAYER  >  선수단

통산기록

출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점 자책
103 2 4 20 227 22 0 0 0

시즌별

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
K리그 2018 14 1 1 5 32 1 0 0
K리그 2019 7 0 2 2 20 2 0 0

경기별

일시 대회 출장 교체 득점 도움 파울 업사이드 슈팅 PK 경고 퇴장 실점 자책
05.20 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 2 2/0 0 1/1 0/0 1 0 0 0
05.27 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
06.01 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
06.17 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
06.22 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
06.30 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 2/3 0 0/0 0/0 0 0 0 0
07.06 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 2/3 0 0/0 0/0 0 0 0 0
07.13 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
07.20 하나원큐 K리그2 2019 교체출장 0 0 0/1 0 1/0 0/0 0 0 0 0
07.27 하나원큐 K리그2 2019 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.11 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.17 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 2/3 0 0/0 0/0 1 0 0 0