PLAYER

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

선수단

Home  >  PLAYER  >  선수단

통산기록

출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점 자책
110 4 3 28 203 25 0 0 1

시즌별

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
K리그 2015 16 1 0 6 31 4 0 0
K리그 2016 16 0 1 3 31 7 0 0
K리그 2017 10 0 1 0 26 1 0 0
K리그 2018 29 1 0 6 50 3 0 0
K리그 2019 32 2 1 12 51 9 0 0
K리그 2020 2 0 0 0 0 0 0 0

경기별

일시 대회 출장 교체 득점 도움 파울 업사이드 슈팅 PK 경고 퇴장 실점 자책
06.21 K리그1 2020 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
06.27 K리그1 2020 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
07.04 K리그1 2020 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
07.18 K리그1 2020 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.09 K리그1 2020 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0