PLAYER

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

선수단

Home  >  PLAYER  >  선수단

통산기록

출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점 자책
327 18 32 208 587 48 1 0 0

시즌별

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
K리그 2018 23 0 3 8 43 4 0 0
K리그 2019 4 0 0 0 1 0 0 0

경기별

일시 대회 출장 교체 득점 도움 파울 업사이드 슈팅 PK 경고 퇴장 실점 자책
03.17 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
04.07 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
05.20 하나원큐 K리그2 2019 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
06.30 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.04 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.11 하나원큐 K리그2 2019 교체출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.17 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.25 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
08.31 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
09.14 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 0/1 0 0/0 0/0 0 0 0 0