PLAYER

BUSAN I PARK FOOTBALL CLUB

선수단

Home  >  PLAYER  >  선수단

통산기록

출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점 자책
71 1 4 35 131 12 1 0 0

시즌별

대회 시즌 출장 도움 슈팅 파울 경고 퇴장 실점
K리그 2018 15 0 1 2 25 2 1 0
K리그 2019 6 0 0 2 12 1 0 0

경기별

일시 대회 출장 교체 득점 도움 파울 업사이드 슈팅 PK 경고 퇴장 실점 자책
03.02 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 2/0 0 2/0 0/0 0 0 0 0
03.09 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 1/1 0 0/0 0/0 1 0 0 0
03.17 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 2/3 0 0/0 0/0 0 0 0 0
03.30 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
04.07 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 1/2 0 0/0 0/0 0 0 0 0
04.13 하나원큐 K리그2 2019 출장 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
04.21 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
04.27 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
05.01 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
05.05 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0
05.12 하나원큐 K리그2 2019 대기 0 0 0/0 0 0/0 0/0 0 0 0 0